Daily Archives: March 10, 2022

COMUNICAT DE PRESĂ – referitor la arderile de mirişti, stuf, tufărişuri sau vegetaţie ierboasă

COMUNICAT DE PRESĂ  

Având în vedere numeroasele incendii din ultima perioadă, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, face următoarele precizări privind arderea miriştilor:

           Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului :

  • persoanele fizice şi juridice au obligaţia de  a „nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”; încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie și se sancționează cu amendă;
  • „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracţiuneşise pedepseşte cu închisoare  sau cu amendă penală.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa va emite la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar in cazurile care se încadreaza în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

  • notificare către ISU (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile  Ordinului MAI nr. 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • notificare către Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Dâmboviţa;
  • act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;
  • acceptul primarilor din localitatea/localităţile pe care se află situat terenul.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa nu va da acceptul pentru incendierea

 terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Laura Gabriela BRICEAG

Întocmit,

Comp. Relații Publice și Tehnologia Informației

Cons. Daniela Curpene

COMUNICAT DE PRESĂ Referitor la:combaterea plantei invazive Ambrozia

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă, Agenția pentru Protecției Mediului Dâmbovița aduce în atenția cetățenilor următoarele informații:

  • Conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.
  • Conform art. 9 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
  • De asemenea, conform art. 5 și art. 6 din NORMELE METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ca structură subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună structurile teritoriale din subordine, asigură transmiterea textului paginii speciale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului,  participă la campaniile anuale de informare şi conştientizare, desfășurate la nivel național, cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia, neavând competențe în desfășurarea controalelor și/sau în aplicarea măsurilor coercitive.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:

  • în fiecare an a participat, la inițiativa Ministerului Mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la desfășurarea campaniilor de informare pentru combaterea plantei invazive Ambrozia.

DIRECTOR EXECUTIV,

Laura Gabriela BRICEAG

Întocmit,

Comp. Relații Publice și Tehnologia Informației

Cons. Daniela Curpene

Comunicat de presa – Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe

  
  R O M Â N I A Avocatul Poporului
Biroul Teritorial Ploiești Str. Bulevardul Republicii nr.2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, mun. Ploieşti www.avp.ro
 
Tel./fax: 0244.593.227     E-mail: avpprahova@avp.ro

Nr.  226 din 7 martie 2022

COMUNICAT

Miercuri – 16 martie 2022 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii. 

           Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. 

            Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală, recomandăm persoanelor interesate ca la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie să respecte formalitățile  prevăzute de:

– Ordinul nr. 30/2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă: purtarea măștii de protecţie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

– Hotărârea nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – art. 11 alin. (4) din ANEXA nr. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc:

(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților (….) în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 – 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului – Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahova sau prin e-mail pe adresa avpprahova@avp.ro. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00- 16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.                                                       

Ioana Enache, consilier coordonator

Biroul Teritorial Ploieşti al instituției Avocatul Poporului