ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP PENTRU COPII

Acte necesare pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puțin următoarele documente lizibile:

a) Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;

b) Copie a certificatului de naștere a copilului și a actului de identitate;

c) Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;

d) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

e) Ancheta socială;

f) Fișa medicală sintetică completată de către medicul de familie;

g) Certificatul medical tip A5 – Evaluarea medicală de specialitate poate fi realizată de orice medic de specialitate pentru copii, în funcție de problema de sănătate a copilului, însă eliberarea certificatului medical tip A5 necesar pentru dosarul de la SEC, se face numai de către medicii de specialitate din unitățile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate. În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate și alte boli – și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10 (ICD 10); În cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de șeful unității sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unități sanitare diferite.

h) Copii ale documentelor medicale adiționale – Criteriile medicale și medico psihologice generale sunt următoarele:

  • gradul, stadiul, complicațiile unei boli și asocierea de afecțiuni derivate din aceasta, stabilite pe baza analizelor și investigațiilor corespunzătoare;
  • răspunsul la tratament și efectul serviciilor de abilitare și reabilitare, precum și al altor intervenții, obiectivate prin documente medicale și conexe sănătății;
  • Criteriile medicale privind alte aspecte decât diagnosticul – forma clinică a bolii, stadiu, complicații, rezultate ale analizelor de laborator și ale investigațiilor paraclinice ș.a. – precum și recomandările medicale privind efectuarea de alte consulturi, de ex. evaluare psihologică, și privind conduita terapeutică pentru abilitarea și reabilitarea copilului și pentru îngrijirea și supravegherea permanentă a copilului sunt consemnate de medicul de specialitate în documentele medicale adiționale certificatului medical de tip A5 sau emise în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, care pot fi, după caz: scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații ș.a.;

i) Fișa de evaluare psihologică obligatorie la toate cazurile noiobligatorie în cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, la fiecare reîncadrare în grad de handicap, și atunci când este cazul la recomandarea medicului de familie sau medicului specialist la reevaluarea anuală pentru copiii dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice;

j) Fișa psihopatologică;

k) Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

l) Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul.