ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE AJUTOR SOCIAL

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanța de urgentă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferența între nivelul venitului minim garantat și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Acte necesare la depunerea dosarului pentru ajutor social

 • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social ;
 • Acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naștere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorț, livret familie) – original și copie;
 • Acte de venit ( cupon plasament familial, indemnizație persoana cu handicap, adeverința de salariu);
 • Adeverință AJOFM pentru titular și membrii familiei cu vârstă peste 16 ani, cu excepția cazurilor :
  • cu minori în întreținere ( copii sub 7 ani ) ;
  • vârsta pensionare ;
  • salariat
  • nu este apt de munca (acte medicale)
 • Adeverință privind starea sănătății (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );
 • Adeverință de elev/student  (forma de învățământ, tipul și cuantumul bursei);
 • Adeverință de la Registru Agricol, eliberată de către Primărie.